Siirry suoraan sisältöön

Rintasyöpä ja kehon muutokset

Johanna Hätilä

Johanna Hätilä

Tässä blogitekstissä käsitellään rintasyövästä aiheutuneisiin kehon muutoksiin sopeutumista ja niiden kanssa elämistä sosiaalipsykologian alan pro gradu -tutkielmani pohjalta. Keräsin graduani varten tutkimusaineistoksi kertomuksia rintasyöpään sairastuneilta naisilta heidän omista kokemuksistaan. Sain yhteensä kaksitoista kertomusta, joiden pohjalta lähestyin tutkimuskysymyksiäni. Tarkoituksenani oli selvittää, millaisia haasteita kehon muutokset aiheuttivat naisille. Lisäksi etsin selviytymiskeinoja, joiden avulla näihin haasteisiin pyrittiin sopeutumaan. Tutkimusaineiston tarinallisen luonteen vuoksi tarkastelin myös minulle toimitettujen kertomusten tarinallisia muotoja, jotka heijastivat haasteisiin sopeutumisen tehokkuutta. Tässä tekstissä esittelen tiivistetysti graduni pääasiallista sisältöä ja keskeisimpiä tuloksia.

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti kiinnostukseni kehollisuutta kohtaan. Rintasyövän sairastamisesta ja hoidosta aiheutuu monia kehon muutoksia, joista osa on vain väliaikaisia ja osa pidempiaikaisia. Kertomukset kirjoittaneet naiset olivat läpikäyneet rintasyöpäleikkauksen vähintään kaksi vuotta ennen kirjoittamishetkeä. Toisena kiinnostuksenkohteenani oli tarinallisuus, minkä vuoksi päätin toteuttaa tutkielman keräämällä kertomuksia aineistoksi. Kertomuksia tutkimalla minulla oli mahdollisuus syventyä jokaisen naisen yksilöllisiin kokemuksiin ja niille annettuihin merkityksiin. Lisäksi 2010-luvulla vallinnut kehopositiivisuus-keskustelu innosti minua tutkimaan ”erilaisiksi” miellettyjä kehoja. Kehopositiivisuus-ajattelun pohjimmaisena viestinä on kaikenlaisten kehojen pitäminen arvokkaina ja hyväksyttävinä. Halusin selvittää, miten rintasyöpäleikkauksen läpikäyneet naiset kokevat kehonsa ja miltä kehon muutosten kanssa tuntuu elää.

Kertomusten perusteella kehon muutoksista seuranneet haasteet jakautuvat fyysisiin haasteisiin, ulkonäköön liittyviin haasteisiin, psyykkisiin haasteisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Fyysisiä haasteita olivat vaihdevuosioireet, kielteiset tuntemukset, kuten kipu- tai jäykkyystilat, sekä leikkausalueiden palautumisen ongelmat. Ulkonäköön liittyviä haasteita olivat ulkonäön muutokset, muun muassa arvet, painonnousu tai rintojen eriparisuus, sekä pukeutumisen hankaluus, kuten omalle keholle istuvien vaatteiden löytämisen vaikeus. Psyykkisistä haasteista tuotiin esille heikentynyt kehonkuva, naiseuden kyseenalaistuminen ja uskomukset omasta terveydentilasta, esimerkiksi huoli sairauden uusiutumisesta. Sosiaalisia haasteita puolestaan olivat seksuaaliset haasteet, kehon paljastamiseen liittyvä häpeä ja toisten ihmisten kielteinen suhtautuminen. Kehon muutoksia seuraavat haasteet voivat esiintyä moninaisesti eri elämän osa-alueilla. Haasteet ilmenevät yksilöllisesti, eivätkä kaikki koe samoja asioita yhtä ongelmallisina. On kuitenkin tärkeää huomata, että useiden haasteellisten tekijöiden samanaikainen ilmeneminen elämässä voi olla hyvin kuormittava kokemus.

Edellä mainittuihin haasteisiin sopeutumiseksi käytetyt selviytymiskeinot jakautuivat ongelmasuuntautuneisiin ja tunnesuuntautuneisiin selviytymiskeinoihin. Ongelmasuuntautuneita selviytymiskeinoja käyttämällä pyritään vaikuttamaan ongelman lähteeseen. Tutkielman kertomuksista tällaisia keinoja olivat terveyskäyttäytyminen sekä asusteet ja tukituotteet. Esimerkiksi liikunnan kerrottiin auttavan suoraan kehon jäykkyyteen. Rintaproteesia käyttämällä voitiin puolestaan vaikuttaa siihen, miltä keho päällepäin näyttää. Tunnesuuntautuneita selviytymiskeinoja käyttämällä sen sijaan pyritään vaikuttamaan hankalasta tilanteesta aiheutuvien negatiivisten tunteiden hallintaan. Tutkimusaineistosta tällaisiksi selviytymiskeinoiksi osoittautuivat sosiaalinen tuki, oma asenne ja merkityksenannot sekä luovat keinot. Etenkin puolisolta saatu sosiaalinen tuki nousi esille monessa kertomuksessa. Myönteinen asenne ja uusien elämänarvojen muodostaminen auttoivat muuttamaan haasteisiin suhtautumista. Lisäksi muutamia luovia selviytymiskeinoja mainittiin, kuten valokuvattavana oleminen. Tulosten perusteella tietynlaisten selviytymiskeinojen käyttämisen sijaan itselle sopivien keinojen löytäminen vaikuttaisi merkitykselliseltä.

Kehon haasteisiin sopeutumisen tehokkuuden tarkastelemiseksi jaoin kertomukset kolmeen tarinatyyppiin, jotka kuvastivat kertomusten muotoa ja etenemistä. Ensimmäisessä tarinatyypissä kehon muutoksiin sopeuduttiin hyvin, eikä yksittäisille muutoksille annettu merkittävää painoarvoa elämässä. Toisessa tarinatyypissä kehon muutoksiin sopeuduttiin kohtalaisesti siten, että muutosten kanssa opeteltiin vielä elämään. Kolmannessa tarinatyypissä sopeutuminen oli vaikeaa, sillä kehon muutokset vaikuttivat elämänlaatuun negatiivisella tavalla. Kuusi kertomusta, eli puolet aineiston kertomuksista, sijoittui toisen tarinatyypin alle. Suurimmalla osalla kokemukset vaikuttivat siis olleen jotain tehokkaan ja hankalan sopeutumisen välimaastossa. Kaikki eivät kuitenkaan sopeudu muuttuneeseen kehoonsa, minkä vuoksi kehollisen puolen vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin olisi tärkeää huomioida osana rintasyövästä toipumisen prosessia.

Graduni tulosten perusteella rintasyövästä ja sen hoidosta aiheutuneet keholliset muutokset ovat hyvin moninaisia ja voivat vaikuttaa samanaikaisesti monilla eri elämänalueilla. Myös haasteisiin sopeutumiseksi voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia selviytymiskeinoja, joista itselle sopivien keinojen löytäminen voi edistää kehon muutoksiin sopeutumista. Sopeutumisen taso ja suhtautuminen muuttuneeseen kehoon vaihtelee paljon, minkä vuoksi jokaisen naisen kokemus tulisi kohdata yksilöllisesti. Osalla syöpäkokemus vaikuttaa olevan yksi tapahtuma elämässä muiden joukossa, kun taas osalla se muuttaa ratkaisevasti elämän suuntaa. Kehopositiivisuus-ajattelun näkökulmasta vaikuttaisi olevan vielä tehtävää muuttuneeseen kehoon hyväksyvästi suhtautumisen saralla. Vaikka osassa kertomuksista tuotiin esille se, etteivät ulkonäön muutokset hävetä tai häiritse, monet kuvailivat muuttunutta kehoaan hyvinkin kriittisillä sanavalinnoilla. Sen vuoksi olisikin tärkeää, että yhteiskunnassa on tarjolla erilaisia mallitarinoita rintasyöpäkokemuksista ja kaikenlaisten kehojen kanssa elämisestä.

Johanna Hätilän Pro gradu -työ:
Rintasyövän sairastamisesta ja hoidosta aiheutuneisiin kehollisiin muutoksiin sopeutuminen: haasteet ja selviytymiskeinot